Chi tiết pháp lý

Điều khoản sử dụng

Toàn bộ nội dung của trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH TM Việt Nam sưới sự cho phép của Maharishi Vedic University, Ltd (Email: MVUltd@Maharishi.net), trừ khi có ghi chú khác.

Trừ khi được chỉ định cụ thể, không có phần nào trong số những nội dung này có thể được hiển thị, sao chép, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm, hoặc nếu không có sự cho phép trước của người giữ bản quyền. Quyền được cấp, chỉ dành cho sử dụng cá nhân hoặc nội bộ cho mục đích phi thương mại, để hiển thị nội dung với máy tính bằng phần mềm trình duyệt HTML; để tải xuống, sử dụng và in các bản sao của tài liệu, miễn là không có sửa đổi nào đối với tài liệu và tất cả bản quyền cũng như thông báo độc quyền khác được bảo đảm. Quyền được cấp bao gồm các liên kết đến Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) của các tài liệu bao gồm trang web trong các tài liệu HTML khác, miễn là tất cả các nhãn hiệu đều được ghi chú hợp lệ trong các liên kết đó. Quyền được cấp ở đây không bao gồm quyền đăng lại nội dung tại bất kỳ trang web nào khác. Sửa đổi các tài liệu hoặc sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác là vi phạm bản quyền và quyền sở hữu khác. Việc sử dụng một số nội dung phải tuân theo các giới hạn bổ sung theo quy định.

Công ty TNHH TM Việt Nam dự định thông tin trong trang web này là chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, một số lỗi có thể xảy ra. Do đó, Công ty TNHH TM Việt Nam từ chối mọi bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trang web này, bao gồm sự không giới hạn tính thương mại hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Các câu hỏi liên quan đến nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đang quản lý nội dung của trang web này phải được chuyển đến Công ty TNHH TM Việt Nam (Vietnam@tm.org)

Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền © 2020 Maharishi Vedic University, Ltd Đã đăng ký Bản quyền.